Ceļa locītavas bojājuma simulators

Vesels celis

Celis ir kermena lielaka locitava, un tad, kad tas ir vesels, kustas viegli un elastigi. Vesels celis lauj staigat, pagriezties un pietupties bez jebkadam sapem.

Vesels celis - Skats no priekšas

1 - Patella (cela kaulinš) - Neliels kauls, kas nodrošina papildu svirveida iedarbibu muskuliem, kuri kustina celi, aizsarga citus kaulus.

2 - Sinovialais (locitavas) škidrums - Viskozs šķidrums, kas amortizē un aizsargā locītavu, ļaujot tai viegli kustēties.

3 - Saites - Stipras saistaudu saites, kas savieno kaulus vienu ar otru.

4 - Skrimslis - Rada amortizaciju starp kauliem. Celi ir divu tipu skrimšli: locitavu skrimslis un meniska skrimslis.

Vesels celis - Skats no aizmugures

3 - Saites - Stipras saistaudu saites, kas savieno kaulus vienu ar otru.

4 - Skrimslis - Rada amortizaciju starp kauliem. Celi ir divu tipu skrimšli: locitavu skrimslis un meniska skrimslis.

Vesels celis - Skats no saniem

1 - Patella (cela kaulinš) - Neliels kauls, kas nodrošina papildu svirveida iedarbibu muskuliem, kuri kustina celi, aizsarga citus kaulus.

2 - Sinovialais (locitavas) škidrums - Slidens škidrums, kas amortize un aizsarga locitavu, laujot tai viegli kusteties.

3 - Saites - Stipras saistaudu saites, kas savieno kaulus vienu ar otru.

4 - Skrimslis - Rada amortizaciju starp kauliem. Celi ir divu tipu skrimšli: locitavu skrimslis un meniska skrimslis.

Osteoartrīts

Celis ar osteoartritu

Osteartits (visbiežak sastopama artrita forma) ir sapes izraisošs stavoklis, kas rodas, kad locitavu amortizejošais skrimšla slanis noardas un locitavas virsma sak izjust berzi. To var izraisit sinovija škidruma problemas vai vienkarši vecums.

Celis ar osteoartritu - Viegls / vidēji smags

1 - Locitavu skrimslis (bojats) - Bojats locitavu skrimslis nodrošina vajaku amortizaciju starp kauliem.

2 - Sinovialais (locitavas) škidrums - Lieks sinovialais škidrums var saest cela locitavas skrimsli.

3 - Kauli - Var sakt berzeties viens pret otru, ja skrimslis nodilst.

Celis ar osteoartritu - Merens lidz smagam

4 - Locitavu skrimslis (bojats) - Bojats skrimslis nevar normali nodrošinat aizsargajošo funkciju tik labi, cik vesels skrimslis.

5 - Sinoviala (locitavas) škidruma trukums - Ja trukst sinoviala škidruma, ir mazaka ellošana, kas palidz locitavai viegli kusteties.

6 - Kaula “radzini”1 - Amortizacijas trukuma gadijuma kauli veido “radzinus”, kas rada telpu locitava. Tie var palielinat stivumu, noluzt un izraisit sapes. 2

Saišu bojājums

Celis ar priekšejas krusteniskas saites plisumu

Priekšeja krusteniska saite ierobežo cela rotaciju un liela apakšstilba kaula kustibu uz priekšu. No visam saitem priekšeja krusteniska saite tiek traumeta visbiežak, 100.000 lidz 250.000 sastiepumu katru gadu. 3 Šis saites plisumi var atgadities, kad celis pekšni tiek pagriezts, piemeram, slepojot vai spelejot skvošu. Nearstejot bojata priekšeja krusteniska saite var izraisit meniska plisumu 4 un var novest pie artrita.

Celis ar priekšejas krusteniskas saites plisumu

1 - Priekšeja krusteniska saite (nepilnigs plisums) - Nepilniga priekšejas krusteniskas saites plisuma gadijuma var but nepieciešami vingrojumi, kas stiprina ap saiti esošos muskulus. 5. Priekšeja krusteniska saite (pilnigs plisums) - Pilniga priekšejas krusteniskas saites plisuma gadijuma bieži vien ir nepieciešama operacija, lai labotu saiti. 5

Celis ar mugurejas krusteniskas saites plisumu

Cela locitavas centra esoša mugureja krusteniska saite ierobežo kajas kustibu uz aizmuguri. Šis saites traumas ir retas un ir noverojamas traumatiskos bojajumos, piemeram, kritiena uz saliekta cela vai autoavarijas gadijuma. Mugurejo krustenisko saiti var bojat ari arkarteja spriedze, piemeram, no izmežgitas cela locitavas. 6

Celis ar mugurejas krusteniskas saites plisumu

Mugureja krusteniska saite (nepilnigs plisums) - Nepilniga mugurejas krusteniskas saites plisuma gadijuma var but nepieciešami vingrojumi, kas stiprina ap saiti esošos muskulus. 5 Mugureja krusteniska saite (pilnigs plisums) - Pilniga mugurejas krusteniskas saites plisuma gadijuma bieži vien ir nepieciešama operacija, lai labotu saiti. 5

Celis ar medialas sanu saites plisumu

Škersam locitavai celi stiepjas mediala sanu saite, ko veido divas dalas — dzila mediala sanu saite un virseja mediala sanu saite. Kopa tas palidz stabilizet celi un lauj tam griezties. Medialas sanu saites bojajumi bieži vien ir saistiti ar priekšejas krusteniskas saites traumam un var gadities, kad celis ir saliekts uz vienu pusi, nereti kontakta sporta laika.7

Celis ar medialas sanu saites plisumu

3 - Mediala sanu saite (nepilnigs plisums) - Nepilniga medialas sanu saites plisuma gadijuma var but nepieciešami vingrojumi, kas stiprina ap saiti esošos muskulus.5 Mediala sanu saite (pilnigs plisums) - Pilniga medialas sanu saites plisuma gadijuma bieži vien ir nepieciešama operacija, lai labotu saiti. 5

Skrimšļa bojājums

Celis ar skrimšla bojajumu

Locitavu skrimslis parklaj cela locitavas savienojuma virsmas un lauj locitavai viegli kusteties. Ši skrimšla bojajums ir viena no visbiežak sastopamajam cela locitavas traumam 8, jo var but saistits ar gandriz ikvienu cela traumas tipu. Smags bojajums velak var izraisit artritu.

Celis ar skrimšla bojajumu - Vidēji smags /smags

1 - Locitavu skrimslis - Saspiests skrimslis var atgut savu normalo formu, tomer dažas zonas var but neatgriezeniski bojatas. Tad, kad locitavu skrimšla virsma ir ieskrapeta vai ieplaisajusi, ta ir paklauta turpmakajam nolietojumam un nodilumam.

Celis ar skrimšla bojajumu - Smags

2 - Locitavu skrimslis - Traumatiska bojajuma gaita skrimslis vai nu nodilst, vai sairst. Tad locitavas virsmas var izjust berzi.

Meniska plīsums

Celis ar meniska plisumu

Lateralais menisks un medialais menisks celi funkcione ka trieciena slapetaji. Tie ir veidoti no skrimšla, kas vairak atgadina platniti neka locitavu skrimslis, un parasti tiek traumeti skriešanas laika vai pekšna griešanas kustiba. Daudzi arsti uzskata, ka cilveki, kuriem ir pastavigas meniska traumas, ir paklauti paaugstinatam artrita attistibas riskam.9

Celis ar meniska plisumu

1 - Meniski (10% lidz 30% nodiluma) - Nelielu meniska nodilumu var labot, tikai nostiprinot muskulus ap cela locitavu. Meniski (30% vai lielaks nodilums) - Sapes var rasties, kad skrimslis tiek saspiests starp augšstilba kaulu un lielo apakšstilba kaulu. Lai labotu bojatus meniskus, parasti ir nepieciešama operacija.

[1] http://www.orthovisc.com/xhtmlbgdisplay.jhtml?itemname=understanding_knee_oa_1 [2] Dr. Scott’s Knee Book, 100. lpp. [3] Scott, W. Norman, Dr. Scott’s Knee Book, Simon & Shuster, 1996, 73. lpp. [4] Scott, 75. lpp. [5] http://www.niams.nih.gov/hi/topics/kneeprobs/kneeqa.htm#11 [6] http://www.niams.nih.gov/hi/topics/kneeprobs/kneeqa.htm#11